Services

CONCEPT

ADVIES EN EXPERTISE

ARCHITECTURALE OPDRACHT

MILIEU-OPDRACHT

STEDENBOUWKUNDIG ONDERZOEK

ADMINISTRATIEF DOSSIER

PROJECTBEHEER

3D VISUALISATIES

BIM

INTERIEURONTWERP

Services

CONCEPT EN LAYOUT
ADVIES EN EXPERTISE
ARCHITECTURALE OPDRACHT
MILIEU-OPDRACHT
STEDENBOUWKUNDIG ONDERZOEK
ADMINISTRATIEF DOSSIER
PROJECTBEHEER
3D VISUALISATIES
BIM
INTERIEURONTWERP

Algemene Voorwaarden

Lucas Freire Architecture bv is een geregistreerd bedrijf, gespecialiseerd in architectuur en interieurontwerp, aanwezig op de Tabel van de Orde van Architecten van België met het nummer A203568 en op de Tabel van de Orde van Architecten van Portugal met het nummer 21554.
 

1. Betalingen

1.1. Het voorstel is 30 dagen geldig vanaf de datum die in het document is vermeld. Na deze periode behoudt Lucas Freire Architecture zich het recht voor om het voorstel in te trekken. Alles wat in dit document wordt weggelaten, is uitgesloten.

1.2. De percentages van de betalingen zijn slechts indicatief. De betalingen zijn niet gekoppeld aan de taken die in de beschrijving van elke stap worden genoemd. De betalingspercentages zijn niet direct gerelateerd aan de werklastpercentages. Taken die tijdens het project worden aangegeven maar niet vereist zijn, impliceren geen verlaging van de uiteindelijke prijs.

1.3. Taken die niet in deze offerte zijn beschreven, zijn niet in de prijs inbegrepen.

1.4. Voor elke verzonden factuur moet de betaling binnen 14 dagen worden uitgevoerd. De betaling moet geschieden uiterlijk op de vervaldag, zonder aftrek van kosten. Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur binnen de 14 dagen na factuurdatum, zal automatisch en zonder ingebrekestelling, een nalatigheid-intrest verschuldigd van 1% per maand op het factuurbedrag of op het saldo. Bij niet of onvolledige betaling van de factuurbedragen op de vervaldag zal door de debiteur van rechtswege en derhalve zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens een forfaitaire conventionele schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag of op het saldo verschuldigd zijn (met een minimum van €75 en bovenop de hoofdsom en de conventionele intresten).

1.5. Het afsluiten van de betalingen die aan Lucas Freire Architecture verschuldigd zijn, hangt niet af van de kwaliteit van de afwerking die door de met de uitvoering van het contract belaste entiteit wordt uitgevoerd.

1.6. Tenzij anders overeengekomen biedt Lucas Freire Architecture een betalingstermijn van 14 dagen. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag heeft Lucas Freire Architecture, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op een nalatigheidsintrest van 15% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag tot aan algehele van de factuur. Met uitzondering van particulieren komt daar bij dat de facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling zullen verhoogd worden met een schadevergoeding die tussen partijen wordt begroot op 10% van het niet-betaalde saldo en dit met een minimum van 75 euro.

1.7 Eventuele disputen zullen worden beslecht voor de rechtbank van Brussel en volgens de Belgische wet.

2. Bouwaanvraag

2.1. Lucas Freire Architecture kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een negatieve beslissing op de aanvraag voor een bouwvergunning, tenzij de oorzaak van de weigering duidelijk en rechtstreeks verband houdt met de gebrekkige kennis van de regelgeving of de overlegging van onjuiste documenten. Onder ” onjuiste documenten ” vallen niet de documenten waarom door de bevoegde instantie uitdrukkelijk wordt gevraagd.

2.2. Door de voortdurende wijzigingen in de regelgeving en de presentatienormen is het voor de afdeling Stedenbouw mogelijk om tijdens de bouwvergunningsprocedure aanvullende documenten en tekeningen aan te vragen, waardoor de standaardtermijn eventueel verlengd kan worden.

2.3. Sommige stedelijke diensten kunnen kosten in rekening brengen voor de ontvangst van een bouwaanvraag. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de prijs van deze offerte.

2.4. De opdrachtgever dient de plannen te controleren voordat de bouwvergunning wordt aangevraagd. Eventuele latere aanvragen voor wijzigingen of aanpassingen worden in regie in rekening gebracht tegen een tarief van 75 euro/uur (excl. btw). Lucas Freire Architecture kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig probleem of obstakel bij het afsluiten van het project, afgeleid van eventuele wijzigingen in het project na de afgifte van de vergunning.

2.5. Indien de opdrachtgever aandringt op een bepaalde oplossing die niet door Lucas Freire Architecture wordt aanbevolen, wordt een e-mail naar de opdrachtgever gestuurd waarin de situatie wordt beschreven en waarin de verantwoordelijkheid voor zijn eigen specifieke acties en beslissingen wordt vermeld.

2.6. Indien de betaling met betrekking tot de indiening van de bouwaanvraag niet binnen de op de factuur vermelde termijn wordt uitgevoerd, behoudt Lucas Freire Architecture zich het recht voor om de bouwaanvraag bij de gemeentelijke diensten in te trekken, waardoor de administratieve procedure wordt stopgezet, totdat de betaling is geregulariseerd.

2.7. Zodra de bouwaanvraag door de dienst Stedenbouw geaccepteerd wordt verklaard, moet Lucas Freire Architecture voor deze fase worden betaald, zonder afhankelijk te zijn van eventuele klachten van buren, van eventuele opmerkingen tijdens de periode van openbaar onderzoek die op de beslissing volgt of van enige andere externe factor die de start van de bouw zou kunnen hinderen.

2.8. Lucas Freire Architecture kan aannemers, ingenieurs of andere technische adviseurs aanbevelen zonder verantwoordelijk te zijn voor hun prijzen of prestaties.

2.9. Lucas Freire Architecture neemt de verantwoordelijkheid voor de printkosten tot A3-formaat en tot het benodigde aantal exemplaren voor de indiening van de bouwaanvraag voor zijn rekening. Indien de Stedelijke Dienst of de klant na het indienen afdrukformaten van A2, A1, A0 en groter en/of meer kopieën wensen, zal Lucas Freire Architecture de volgende kosten communiceren (gemiddelde kosten van printshops):

Kleur                      Zwart-wit
A3 – € 3,00           A3 – € 1,00
A2 – € 7,50           A2 – € 2,00
A1 – € 11,00          A1 – € 3,50
A0 – € 18,50        A0 – € 4,50

2.10. Indien de administratieve vergunningsaanvraag in fysieke vorm (gedrukt) moet worden ingediend (Wallonië en Brussel), zijn de kosten van de leveringsdienst niet inbegrepen tenzij dit op de offerte is vermeld.

3. Werf

3.1. De OPDRACHTGEVER die zelf werken uitvoert, verklaart zich hiertoe vakbekwaam. Hij verklaart de regels van de kunst te kennen en deze ook te zullen respecteren. Mocht lopende de uitvoering door de ARCHITECT vastgesteld worden dat deze bekwaamheid om de werken uit te voeren niet aanwezig is, dan komen partijen overeen dat de OPDRACHTGEVER alsnog beroep zal doen op een bekwame aannemer. Een weigering hiertoe vanwege de OPDRACHTGEVER kan door de ARCHITECT worden beschouwd als een ernstige contractuele wanprestatie die een beëindiging van de samenwerking heeft conform artikel 9.3. Wanneer de OPDRACHTGEVER zelf materialen bestelt, zorgt hij voor een tijdige levering en verklaart hij zich bevoegd om deze te keuren en hun conformiteit met het beschrijvend bestek na te gaan.

3.2. Controlebezoeken ter plaatse, op verzoek van de bouwheer, die de 3 voorziene bezoeken overschrijden, of andere zaken die geacht worden verband te houden met het gebouw en de werken buiten de voorziene werken (met inbegrip van de verplaatsingen), worden forfaitair aangerekend aan 85 euro/bezoek (excl. BTW).

3.3. Indien de uitvoering van de werken aanvangt vóór de verkrijging van de bouwvergunning, kan Lucas Freire Architecture niet aansprakelijk worden gesteld voor de juridische gevolgen of sancties die voortvloeien uit de vroegtijdige aanvang van de werken.

3.4. Indien de aannemer of de opdrachtgever het initiatief neemt om zonder toestemming van Lucas Freire Architecture af te wijken van de door de dienst Ruimtelijke Ordening goedgekeurde plannen, worden de extra werkzaamheden voor het coördineren van de noodzakelijke correcties en de communicatie met de Orde van Architecten en de dienst Ruimtelijke Ordening (indien nodig) tegen 85 euro/uur (excl. BTW) in rekening gebracht.

3.5. Indien in dit voorstel geen melding wordt gemaakt van toezicht op de bouwplaats, is Lucas Freire Architecture niet verantwoordelijk voor het noodzakelijke juridische toezicht op de werkzaamheden.

3.6. De Verklaring Bekendmaking – Einde der Werken maakt de afgifte van de vergunning voor het gebruik van de inrichting mogelijk. Als het einde van de werken niet verklaard is kan het project niet als voltooid worden beschouwd en is het dus niet wettelijk. Lucas Freire Architecture kan ook de facturen van de aannemer controleren zonder verantwoordelijk te zijn voor de prijzen die erin vermeld staan.

3.7. Lucas Freire Architecture is geautoriseerd om foto’s te maken van de uiteindelijke uitvoeringssituatie van het project, voor verzekering en portfolio doeleinden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Lucas Freire Architecture bv is een geregistreerd bedrijf, gespecialiseerd in architectuur en interieurontwerp, aanwezig op de Tabel van de Orde van Architecten van België met het nummer A203568 en op de Tabel van de Orde van Architecten van Portugal met het nummer 21554.

1. Betalingen

1.1. Het voorstel is 30 dagen geldig vanaf de datum die in het document is vermeld. Na deze periode behoudt Lucas Freire Architecture zich het recht voor om het voorstel in te trekken. Alles wat in dit document wordt weggelaten, is uitgesloten.

1.2. De percentages van de betalingen zijn slechts indicatief. De betalingen zijn niet gekoppeld aan de taken die in de beschrijving van elke stap worden genoemd. De betalingspercentages zijn niet direct gerelateerd aan de werklastpercentages. Taken die tijdens het project worden aangegeven maar niet vereist zijn, impliceren geen verlaging van de uiteindelijke prijs.

1.3. Taken die niet in deze offerte zijn beschreven, zijn niet in de prijs inbegrepen.

1.4. Voor elke verzonden factuur moet de betaling binnen 14 dagen worden uitgevoerd. De betaling moet geschieden uiterlijk op de vervaldag, zonder aftrek van kosten. Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur binnen de 14 dagen na factuurdatum, zal automatisch en zonder ingebrekestelling, een nalatigheid-intrest verschuldigd van 1% per maand op het factuurbedrag of op het saldo. Bij niet of onvolledige betaling van de factuurbedragen op de vervaldag zal door de debiteur van rechtswege en derhalve zonder voorafgaande ingebrekestelling tevens een forfaitaire conventionele schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag of op het saldo verschuldigd zijn (met een minimum van €75 en bovenop de hoofdsom en de conventionele intresten).

1.5. Het afsluiten van de betalingen die aan Lucas Freire Architecture verschuldigd zijn, hangt niet af van de kwaliteit van de afwerking die door de met de uitvoering van het contract belaste entiteit wordt uitgevoerd.

1.6. Tenzij anders overeengekomen biedt Lucas Freire Architecture een betalingstermijn van 14 dagen. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag heeft Lucas Freire Architecture, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op een nalatigheidsintrest van 15% per jaar te rekenen vanaf de vervaldag tot aan algehele van de factuur. Met uitzondering van particulieren komt daar bij dat de facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling zullen verhoogd worden met een schadevergoeding die tussen partijen wordt begroot op 10% van het niet-betaalde saldo en dit met een minimum van 75 euro.

1.7 Eventuele disputen zullen worden beslecht voor de rechtbank van Brussel en volgens de Belgische wet.

2. Bouwaanvraag

2.1. Lucas Freire Architecture kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een negatieve beslissing op de aanvraag voor een bouwvergunning, tenzij de oorzaak van de weigering duidelijk en rechtstreeks verband houdt met de gebrekkige kennis van de regelgeving of de overlegging van onjuiste documenten. Onder ” onjuiste documenten ” vallen niet de documenten waarom door de bevoegde instantie uitdrukkelijk wordt gevraagd.

2.2. Door de voortdurende wijzigingen in de regelgeving en de presentatienormen is het voor de afdeling Stedenbouw mogelijk om tijdens de bouwvergunningsprocedure aanvullende documenten en tekeningen aan te vragen, waardoor de standaardtermijn eventueel verlengd kan worden.

2.3. Sommige stedelijke diensten kunnen kosten in rekening brengen voor de ontvangst van een bouwaanvraag. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de prijs van deze offerte.

2.4. De opdrachtgever dient de plannen te controleren voordat de bouwvergunning wordt aangevraagd. Eventuele latere aanvragen voor wijzigingen of aanpassingen worden in regie in rekening gebracht tegen een tarief van 75 euro/uur (excl. btw). Lucas Freire Architecture kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig probleem of obstakel bij het afsluiten van het project, afgeleid van eventuele wijzigingen in het project na de afgifte van de vergunning.

2.5. Indien de opdrachtgever aandringt op een bepaalde oplossing die niet door Lucas Freire Architecture wordt aanbevolen, wordt een e-mail naar de opdrachtgever gestuurd waarin de situatie wordt beschreven en waarin de verantwoordelijkheid voor zijn eigen specifieke acties en beslissingen wordt vermeld.

2.6. Indien de betaling met betrekking tot de indiening van de bouwaanvraag niet binnen de op de factuur vermelde termijn wordt uitgevoerd, behoudt Lucas Freire Architecture zich het recht voor om de bouwaanvraag bij de gemeentelijke diensten in te trekken, waardoor de administratieve procedure wordt stopgezet, totdat de betaling is geregulariseerd.

2.7. Zodra de bouwaanvraag door de dienst Stedenbouw geaccepteerd wordt verklaard, moet Lucas Freire Architecture voor deze fase worden betaald, zonder afhankelijk te zijn van eventuele klachten van buren, van eventuele opmerkingen tijdens de periode van openbaar onderzoek die op de beslissing volgt of van enige andere externe factor die de start van de bouw zou kunnen hinderen.

2.8. Lucas Freire Architecture kan aannemers, ingenieurs of andere technische adviseurs aanbevelen zonder verantwoordelijk te zijn voor hun prijzen of prestaties.

2.9. Lucas Freire Architecture neemt de verantwoordelijkheid voor de printkosten tot A3-formaat en tot het benodigde aantal exemplaren voor de indiening van de bouwaanvraag voor zijn rekening. Indien de Stedelijke Dienst of de klant na het indienen afdrukformaten van A2, A1, A0 en groter en/of meer kopieën wensen, zal Lucas Freire Architecture de volgende kosten communiceren (gemiddelde kosten van printshops):

Kleur                      Zwart-wit
A3 – € 3,00           A3 – € 1,00
A2 – € 7,50           A2 – € 2,00
A1 – € 11,00          A1 – € 3,50
A0 – € 18,50        A0 – € 4,50

2.10. Indien de administratieve vergunningsaanvraag in fysieke vorm (gedrukt) moet worden ingediend (Wallonië en Brussel), zijn de kosten van de leveringsdienst niet inbegrepen tenzij dit op de offerte is vermeld.

3. Werf

3.1. De OPDRACHTGEVER die zelf werken uitvoert, verklaart zich hiertoe vakbekwaam. Hij verklaart de regels van de kunst te kennen en deze ook te zullen respecteren. Mocht lopende de uitvoering door de ARCHITECT vastgesteld worden dat deze bekwaamheid om de werken uit te voeren niet aanwezig is, dan komen partijen overeen dat de OPDRACHTGEVER alsnog beroep zal doen op een bekwame aannemer. Een weigering hiertoe vanwege de OPDRACHTGEVER kan door de ARCHITECT worden beschouwd als een ernstige contractuele wanprestatie die een beëindiging van de samenwerking heeft conform artikel 9.3. Wanneer de OPDRACHTGEVER zelf materialen bestelt, zorgt hij voor een tijdige levering en verklaart hij zich bevoegd om deze te keuren en hun conformiteit met het beschrijvend bestek na te gaan.

3.2. Controlebezoeken ter plaatse, op verzoek van de bouwheer, die de 3 voorziene bezoeken overschrijden, of andere zaken die geacht worden verband te houden met het gebouw en de werken buiten de voorziene werken (met inbegrip van de verplaatsingen), worden forfaitair aangerekend aan 85 euro/bezoek (excl. BTW).

3.3. Indien de uitvoering van de werken aanvangt vóór de verkrijging van de bouwvergunning, kan Lucas Freire Architecture niet aansprakelijk worden gesteld voor de juridische gevolgen of sancties die voortvloeien uit de vroegtijdige aanvang van de werken.

3.4. Indien de aannemer of de opdrachtgever het initiatief neemt om zonder toestemming van Lucas Freire Architecture af te wijken van de door de dienst Ruimtelijke Ordening goedgekeurde plannen, worden de extra werkzaamheden voor het coördineren van de noodzakelijke correcties en de communicatie met de Orde van Architecten en de dienst Ruimtelijke Ordening (indien nodig) tegen 85 euro/uur (excl. BTW) in rekening gebracht.

3.5. Indien in dit voorstel geen melding wordt gemaakt van toezicht op de bouwplaats, is Lucas Freire Architecture niet verantwoordelijk voor het noodzakelijke juridische toezicht op de werkzaamheden.

3.6. De Verklaring Bekendmaking – Einde der Werken maakt de afgifte van de vergunning voor het gebruik van de inrichting mogelijk. Als het einde van de werken niet verklaard is kan het project niet als voltooid worden beschouwd en is het dus niet wettelijk. Lucas Freire Architecture kan ook de facturen van de aannemer controleren zonder verantwoordelijk te zijn voor de prijzen die erin vermeld staan.

3.7. Lucas Freire Architecture is geautoriseerd om foto’s te maken van de uiteindelijke uitvoeringssituatie van het project, voor verzekering en portfolio doeleinden.